Tarieven en Privacyverklaring

 • De intake, de sessies en de oudergesprekken.
  Kosten € 75,= incl. 21% BTW.
 • Schoolbezoek, observaties, gesprekken met derden.
  Kosten € 75,= per uur, incl. 21% BTW.
 • Een telefonisch consult.
  Kosten na de eerste 10 minuten € 75,=  per uur, incl. 21% BTW.
 • Verslaglegging.
  Kosten € 75,= per uur, incl. 21% BTW

Inzake vergoeding door uw zorgverzekeraar: zie onder Nieuws.
Uiteraard kunt u uw zorgverzekeraar vragen of er vergoeding voor
deze vorm van hulpverlening is, en zo nee of er een coulanceregeling is.
De gemaakte kosten zijn ook op te voeren als bijzondere ziektekosten bij
uw belastingaangifte. Ook kan er door ouders een PGB worden aangevraagd bij de gemeente voor opvoed-en opgroeiondersteuning door een zorgprofessional anders dan de gecontracteerde aanbieders van de gemeente. En als het school gerelateerde problematiek betreft, kan school een school-arrangement aanvragen tbv ” het versterken van de vaardigheden van een leerling”.

Voor mensen die niet draagkrachtig zijn, is het mogelijk een regeling te treffen.

PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

 • Doel van verwerking
  Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.
  Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft,  telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.
 • Verwerken persoonsgegevens
  Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.
  De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.
 • Beveiliging
  Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 5 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene
Ik respecteer uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.